Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt 1ekeus, gevestigd te Nederweert, aan de Pannenweg 422 6031 RK, h.o.d.n. 1ekeus.nl; aangeduid als 1eK.
2. Op alle aanbiedingen van 1eK zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van 1eK. Op verzoek zendt 1eK u een schriftelijk exemplaar.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan 1eK aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van 1eK

ARTIKEL 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van 1eK op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke orderbevestiging of betalingsbevestiging.
2. 1eK heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

ARTIKEL 3. Offertes
1. De prijsvermeldingen van 1eK zijn geen offerte.
2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

ARTIKEL 4. Aanbiedingen
1. 1eK behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

ARTIKEL 5. Prijzen
1. Alle prijzen van 1eK zijn zoals vermeld en inclusief BTW.
2. Prijzen getoond op andere websites dan de website van www.1ekeus.nl, zijn altijd ondergeschikt aan de prijs getoond op www.1ekeus.nl. De actuele prijs, is de prijs getoond www.1ekeus.nl
3. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van 1eK onder voorbehoud van type op drukfouten. 1eK heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
4. De producten van 1eK worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van 1eK worden verricht tegen de prijs die 1eK na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

ARTIKEL 6: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden voor ontbinding zijn.

ARTIKEL 7: Betaling
1.Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
2. Voor het geval dat 1ek een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan 1ek verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. 1ek is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra 1ek hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen.
5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
6. BTW-vrije leveringen zijn slechts mogelijk indien de klant ten tijden van de bestelling een geldig BTWnummer verstrekt. 1ek zal vervolgens een BTW-vrije order mailen. Indien de klant nalaat een geldig BTWnummer bij de bestelling te verstrekken is het na mailen van de factuur niet meer mogelijk een BTW-vrije factuur te verkrijgen.

ARTIKEL 8: Verzending
1. De producten reizen voor risico van 1eK. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door vervoerder opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar 1eK. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de koper
Bij het opgeven van het afleveradres dient de koper rekening te houden met:

  • Het afleveradres dient volledig en officiëel te zijn.
  • Is het afleveradres op een bungalow- of recreatiepark gelegen, dan dient u dit bij bestelling kenbaar te maken.
  • De bezorger moet het afleveradres, ongehinderd, zonder slagboom of hek kunnen bereiken.
  • Indien een bestelling niet bij de buren afgeleverd mag worden, dient u dit bij de bestelling kenbaar te maken


4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 5 werkdagen niet heeft afgehaald van de door de vervoerder op te geven opslagplaats, heeft 1eK het recht u een factuur te sturen van de door 1eK gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-
5. De klant dient de zending direct na ontvangst te controleren. Indien er schade aan de bestelling is of incompleet is, dient de klant dit per mail binnen 24 uur te melden.
6. Bij aflevering dient er iemand aanwezig te zijn om te tekenen voor ontvangst.

ARTIKEL 9: Levering
1. Zijn de artikelen niet op voorraad, dan staat dit uitdrukkelijk vermeld op de produktpagina van het betreffende artikel. Bij vooruitbetaling geldt de ontvangstdatum van de betaling als uitgangspunt. Mocht de levertijd de tien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens 1eK. 

ARTIKEL 10: Garantie
1. 1eK staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. 1eK hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.
3. Op verbruiksproducten (accu’s, zaagbladen etc..) geeft 1eK geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
4. Garantie bij professioneel gebruik bedaagt 1 jaar.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
b. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens 1eK zijn verricht.
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires.
f. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 

ARTIKEL 11: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten door 1eK wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. 

ARTIKEL 12: Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door 1EK afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Tevens wijzen wij erop dat de handelsmerken eigendom zijn van de Fabrikant en of de registerhouder. 

ARTIKEL 13:Aansprakelijkheidsbeperking
 1. 1eK aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.
2. 1eK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. ARTIKEL 14: Overmacht 1. Indien 1Ek door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.
4. 1eK zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

ARTIKEL 15: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens 1eK niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die 1eK te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft 1eK het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel gedeeltelijk te ontbinden.
3. 1eK is ten allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden (na de in artikel: 16 genoemde termijn), zal hij ten allen tijde dit eerst schriftelijk aan 1eK dienen te melden en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door 1eK verrichte prestaties en heeft 1eK onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
7a. De wettelijke bedenktijd voor kopen op afstand bedraagt 14 dagen. Dit noemen we herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt zodra u het artikel in gebruik neemt, u mag het artikel alleen bekijken en testen zoals u in een fysieke winkel zou kunnen/mogen. Bij blisterverpakkingen vervalt het herroepingsrecht bij het open maken van de blisterverpakking. 
7b. Na het aanmelden van een retour binnen de wettelijke bedenktijd heeft u 14 dagen om het pakket retour te sturen. U draagt zelf de kosten voor het retourneren. 
7c. Zodra het pakket bij ons binnen is, heeft 1eK 14 dagen om het product te controleren en in het geval van herroepingsrecht storten wij de kosten van de aankoop (inclusief verzendkosten) retour.

ARTIKEL 16: Klachten:

Schades aan bestellingen, of incomplete bestellingen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling te melden. Dit om de schade bij de betreffende transportorganisatie te kunnen melden. In overleg met u zullen we dan naar een oplossing kijken.
Indien u, ondanks onze inspanningen, een klacht heeft, dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar info@1ekeus.nl.  Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen.  Lukt dit niet, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.>

ARTIKEL 17:Arbitrage  
1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en 1eK zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn