Algemene voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden of lees deze hieronder.  


Algemene voorwaarden 1eKeus E-Commerce BV

 

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de Gebruiker
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Verlengd eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Aan Ondernemers komt geen bedenktijd toe.  
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Gebruiker;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Gebruiker: 1eKeus E-Commerce BV.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Aan Ondernemers komt geen herroepingsrecht toe;
8. Koper: gezamenlijke benaming van Consument en Ondernemer in onderhavige algemene voorwaarden.
9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Gebruiker ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
10. Ondernemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel de intentie hebben tot gebruik voor zakelijke doeleinden, en een overeenkomst op afstand aangaat met de Gebruiker;
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Gebruiker gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Gebruiker.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Gebruiker

1eKeus E-Commerce BV
Pannenweg 422
6031 RK Nederweert
Nederland

T (085) 058-0185
E info@1ekeus.nl
KVK 76163946
BTW nummer NL860530590B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Gebruiker en Koper.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Gebruiker in te zien zijn en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Een kopie van de onderhavige algemene voorwaarden liggen ter vrij beschikking op de bedrijfslocatie van de Gebruiker.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De Gebruiker is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en\of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Gebruiker niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in het aanbod zijn indicatief en zullen geen grondslag bieden tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gebruiker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Koper realiseert zich dat binnen één of opvolgende zendingen van vergelijkbare zaken kleurverschil kan bestaan.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 - de prijs inclusief belastingen;
 - de eventuele kosten van verzending;
 - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Gebruiker de prijs garandeert;
 - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de Koper te raadplegen is;
 - de manier waarop de Koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 - de gedragscodes waaraan de Gebruiker zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de Gebruiker is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De Gebruiker kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De Gebruiker zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 - het bezoekadres van de vestiging van de Gebruiker waar de Koper met klachten terecht kan;
 - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 - de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 - de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Gebruiker deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 - de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

8. Alle door Gebruiker genoemde levertermijnen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor consumenten aangezien dit onderdeel is van consumentenwetgeving. Aankopen door Ondernemer(s) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument in sommige gevallen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Op welke zaken het herroepingsrecht is uitgesloten, is vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

2. De Gebruiker mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.

3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker retourneren, conform de door de Gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Gebruiker. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5. Indien de consument na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de Gebruiker bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepen zaken, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Gebruiker niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De Gebruiker maakt gebruik van zijn recht het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt nu de Gebruiker dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft kenbaar gemaakt bij de Consument.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
 - die door de Gebruiker tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 - die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 - die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 - waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Gebruiker geen invloed heeft;
 - voor losse kranten en tijdschriften;
 - voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 - die verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken;
 - die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor diensten:
 - betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 - waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 - betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de Gebruiker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien:
 - deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Gebruiker niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

6. Prijzen getoond op andere websites dan de websites van Gebruiker, zijn altijd ondergeschikt aan de prijs zoals getoond op de websites van Gebruiker.

 

Artikel 10 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

1. De Gebruiker staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de Gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Gebruiker kan doen gelden.

3. De garantietermijn van de Gebruiker komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De garantietermijn kan bij anders dan gebruik als Consument beperkt zijn in duur en omvang. De Gebruiker is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

4. De garantie geldt niet indien:
 - de Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 - de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onoordeelkundig of onzorgvuldig worden behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Gebruiker en/of in de handleiding of op de verpakking behandeld zijn;
 - de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 - de geleverde producten niet op de gebruikelijke wijze, dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze, is gebruikt en\of onderhouden;
 - de geleverde producten worden gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires.

5. De aansprakelijkheid van Gebruiker ter zake (buiten) contractuele tekortkoming jegens Ondernemer(s) is (cumulatief) beperkt tot een vergoeding ten hoogte van maximaal de prijs welke door Ondernemer aan Gebruiker is voldaan. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals o.a. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie schade, schade als gevolg van aanspraken door derde(n), de kosten van het inschakelen van andere, is volledig uitgesloten. Eventuele aanspraken van de Ondernemer op Gebruiker verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Gebruiker geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en waar mogelijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Enkel de Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de Gebruiker het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen wordt het herroepingsrecht jegens Consumenten niet uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Koper.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Gebruiker tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Indien de Koper bij bezorging van producten weigert om deze in ontvangst te nemen, dan wel binnen 5 dagen niet heeft afgehaald van de door de vervoerder opgegeven afhaallocatie, worden deze producten retour gestuurd naar Gebruiker. Een weigering of niet afgehaald wordt in het geval van een Consument gelijkgesteld aan gebruikmaking van het herroepingsrecht conform artikel 6 en artikel 7.

9. De Koper dient bij bezorging direct de levering te controleren op juistheid en volledigheid, alsmede de producten te controleren op eventuele schade. Meldingen over juistheid, volledigheid en/of schade dienen binnen 24 uur na ontvangst gemeld te worden via de gebruikelijke communicatiekanalen.

10. In aanvulling van punt 2 van dit artikel dient de Koper bij het opgeven van het adres van levering rekening te houden met:
 - het afleveradres dient volledig en officieel te zijn;
 - indien het afleveradres op een bungalow- of recreatiepark gelegen is, dan dient dit bij de bestelling kenbaar gemaakt te worden waar de levering kan plaatsvinden;
 - de bezorger moet het afleveradres ongehinderd zonder slagboom, hek e.d. kunnen bereiken;
 - indien een bestelling niet bij de buren afgeleverd mag worden, dan dient dit bij de bestelling kenbaar gemaakt te worden.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Gebruiker voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Verlengd eigendomsvoorbehoud

1. De door Gebruiker geleverde goederen blijven diens eigendom totdat de Koper heeft voldaan aan alle (buiten)contractuele en cumulatieve vorderingen die de Gebruiker op de Koper mochten hebben uit welke hoofde dan ook met inbegrip van eventuele rente en kosten.

2. Zolang de Gebruiker eigenaar is van de goederen is de Koper onbevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen.

3. Indien en voor het geval de Koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet wordt de Gebruiker onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.

4. Indien een derde rechten op de goederen wil uitoefenen zolang deze eigendom zijn van Gebruiker is de wederpartij gehouden Gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

 

Artikel 14 - Betaling

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling van de bestelling is ontvangen door de Gebruiker, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2. Voor zover niet anders (zoals betaling vooraf) is overeengekomen dienen de door de Ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. De door Consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Gebruiker te melden.

4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Gebruiker is gewezen op de te late betaling en de Gebruiker de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Gebruiker gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Gebruiker kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Overmacht

1. In geval van overmacht bij Gebruiker zal deze daarvan z.s.m. mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van de overmacht worden de verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende 1 maand niet mogelijk zal zijn, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; diefstal; overheidsmaatregelen;

3. Gebruiker is niet aansprakelijk jegens Koper indien Gebruiker (niet) tijdig kan nakomen wegens overmacht. Koper heeft in geval van overmacht geen recht op enige (buiten)contractuele cumulatieve (schade)vergoeding.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De Gebruiker beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Gebruiker, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, althans heeft kunnen contateren.

3. Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een Koper zich allereerst te wenden tot de Gebruiker. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Gebruiker als Koper stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Koper betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de Gebruiker niet op, tenzij de Gebruiker schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Gebruiker, zal de Gebruiker naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Het is aan Gebruiker om te bepalen op welke locatie vervanging of reparatie plaats zal vinden.

 

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.