• Meer dan 30 jaar een succes!
 • Vandaag besteld = gegarandeerd vandaag verzonden*
 • Vanaf € 50,00 GRATIS verzenden* !
 • Alles uit eigen voorraad leverbaar* !

Privacy beleid

Privacybeleid van 1ekeus.nl

Over ons privacybeleid

1ekeus geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 1ekeus. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Welke gegevens worden verwerkt

 • NAW gegevens
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

 • Over de gegevensverwerking
  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Webhosting
  Onze hosting partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Onze webhost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Onze webhost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  E-mail en mailinglijsten
  Onze mailing partner zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Onze mailing partner beveiligd opgeslagen. Onze mailing partner maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Onze mailing partner behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  E-Mail
  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van een e-mail programma. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Het software programma heeft geen direct toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

  Payment processors
  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van een betaalplatform. Het betaalplatform verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Het betaalplatform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het betaalplatform behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van het betaalplatform dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Het betaalplatform bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Beoordelingen
  Wij verzamelen reviews via een review platform. Als u een review achterlaat via het review platform dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Het review platform deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Het review platform publiceert uw naam op de eigen website. In sommige gevallen kan het review platform contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam informatie met betrekking tot uw order met het review platform. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Het review platform heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het review platform behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan het review platform toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor het review platform derden inschakelt.

  Verzenden en logistiek
  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende transportorganisatie delen. De transportorganisatie gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de transportorganisatie onderaannemers inschakelt, stelt de transportorganisatie uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

  Live chatsysteem
  Op onze site gebruiken wij componenten van tawk.to, https://www.tawk.to/privacy-policy/. Deze componenten verzamelen en bewaren gegevens van elk bezoek aan de site voor de doeleinden van webanalyse en de werking van een live chatsysteem. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te genereren via de inzet van cookies. Deze gebruikersprofielen kunnen helpen bij de analyse van bezoekersgedrag en van de werking van het live chatsysteem en kunnen worden geëvalueerd om onze internetvoorziening te verbeteren en om ons in staat te stellen onze site zo te ontwerpen dat aan de behoeften van de gebruiker wordt voldaan.

  Facturatie en boekhouden
  Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Boekhoudsoftware leverancier. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Het bedrijf dat de boekhoudsoftware onderhoudt is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. De leverancier van het boekhoudprogramma gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

  Externe verkoopkanalen
  Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via extra verkoopplatformen. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt het verkoopplatform uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan 1ekeus op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Uw rechten
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Inzagerecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 1ekeus. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Wijzigingen in het privacybeleid
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

  Contactgegevens
  1ekeus
  Molendijk 57
  4339AC Nieuw- en St Joosland
  Nederland
  Telefoon (011) 860-3281
  Email: info@1ekeus.nl